Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Promemoria

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till införande av en automatisk verkande riktålder och att det fattas beslut om flera stegvisa höjningar av åldersgränser för allmän pension.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund konstaterar att det successivt behöver göras förändringar i dagens allmänna pensionssystem för att säkerställa att det blir långsiktigt stabilt och hållbart. Det handlar dock inte bara om att höja pensionsåldern utan det måste kombineras med andra åtgärder för att underlätta och stimulera till ett längre arbetsliv.

Förbundet tillstyrker:

  • Förslaget till undantagsregel i kap 5.4.1

Förbundet avstyrker:

  • Förslaget att införa en automatiskt verkande riktålder.
  • Förslaget att redan nu fatta beslut om en stegvis höjning av åldersgränser för uttag av inkomstgrundad ålderspension. Förbundet anser dock att det finns skäl att höja den lägsta åldern för uttag av inkomstgrundad ålderspension med ett år till 62 år.

Övriga synpunkter:

  • Lärarnas Riksförbund anser att höjda åldersgränser i lagstiftning som styr övergången från arbetsliv till pensionering ska fattas av de folkvalda i riksdagen efter sedvanlig utredning och analys.
  • Lärarnas Riksförbund anser att det krävs högre pensionsavgifter för att tillföra systemet mer pengar.
  • Lärarnas Riksförbund anser att det ska skapas ett nytt skattegynnat privat pensionssparande.
  • Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till övriga förslag till förändringar av åldersgränser som föreslås i kap 5.2.2 och framåt men av naturliga skäl ska dessa genomföras med ett år samtidigt som lägsta åldersgränsen för uttag av inkomstgrundad ålderspension höjs till 62 år.
  • Lärarnas Riksförbund anser att åtgärder behöver vidtas för att främja en tidigare etablering på arbetsmarknaden för de yngre åldersgrupperna.
  • Lärarnas Riksförbund anser att kraftfulla åtgärder behöver vidtas på arbetsmiljöområdet för att främja ett längre arbetsliv inte minst i offentlig sektor. Arbetslivet behöver bli mer hållbart inte minst inom skolan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55