Uppgiftsinsamling från huvud­männen inom skolväsendet

Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:142

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot förslagen

Förbundet delar bedömningen av behovet att samla in individuppgifter även för elever i grundsärskolan. Förbundet vill också betona vikten av att uppgifter om lärares under­visnings­ämne och nivå samlas in för samtliga anordnare inom vuxenutbildningen.