Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, redovisning av regeringsuppdrag

Delrapport

Lärarnas riksförbund tillstyrker förlaget och dess innehåll i sin helhet men vill betona att det endast ska ses som en del av en bredare strategi.

Publicerad

Förbundet anser att inrättandet av ett språkcentrum är ett nödvändigt bidrag till arbetet att revitalisera språken. Det är av yttersta vikt att regeringen går vidare med de förslag som lämnades i betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91).

Förbundet vill lämna följande medskick:

En viktig bidragande orsak till att minoritetsspråken är hotade i dag är att språkunder­visning i allmänhet och modersmålsundervisning i synnerhet inte fungerat tillfredsställande i det svenska skolsystemet.

Språk är en självklar och viktig del av bildning och därför är det av yttersta vikt att stärka undervisningen såväl i moderna språk som i modersmål i både grund- och gymnasieskolan.

Ett av de centrala problemen är den bristande tillgången på utbildade lärare. Detta faktum har kontinuerligt rapporterats som ett av skälen till att det är svårt att anordna undervisning i nationella minoritetsspråk för alla elever. Till exempel så har bristen på lärare i finska medfört att undervisning i ämnet minskat eller upphört i ett flertal kommuner.

För att säkra minoritetsspråkens framtid och överlevnad är det därför helt avgörande att regeringen fortsätter att göra satsningar för att öka läraryrkets attraktivitet och att lärarutbildningen med inriktning modersmål/nationella minoritetsspråk utvecklas. I dagsläget är det endast Stockholms universitet som erbjuder modermålslärarutbildning i finska, vilket är otillräckligt för att täcka behovet i hela landet.

För att garantera alla barn och ungdomars rätt till likvärdig undervisning i nationella minoritetsspråk är det också helt avgörande att det införs ett lägst antal undervisnings­minuter inom den ordinarie timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer. Förbundet hänvisar till de synpunkter som lämnades på den ovannämnda remissen Nationella minoritetsspråk i skolan- förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55