Stärkt kompetens i vård och omsorg

Betänkande, SOU 2019:20

En utförlig konsekvensutredning måste göras kring vad dessa föreslagna förändringar innebär för de berörda lärarna. Förbundets principiella ståndpunkt är att förslaget inte får leda till försämringar som att de som idag innehar legitimation får svårighet med sin behörighet eller kanske helt mister densamma.

Publicerad

Implementering av det reviderade vård- och omsorgsprogrammet måste ske i god tid och tid måste ges till berörda lärare. Det får inte innebära en ökad arbetsbelastning för den redan så pressade lärarkåren.

Lärarnas Riksförbunds medlemmars synpunkter kring förändringar av programstruktur och examensmål:

  • Dagens ämnesindelning bör i största möjliga mån behållas.
  • De föreslagna 200 poängen till programfördjupning är för lite.
  • Uppdelningen av ämnen i förslaget är splittrat. Kurserna kan uppfattas röriga och blandas ihop av eleverna.
  • Bedömning av elevers förmågor utifrån kunskapskraven görs under APL. Då flera kunskapskrav tagits bort från APL kan det av skolor tolkas som att omfattningen av APL kan minskas.

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till att utbildningen till undersköterska regleras så att utbildningen har samma innehåll och därigenom leder till att alla de som genomgått utbildningen har en likvärdig kompetens. Detta oavsett inom vilken skolform utbildningen genomförts. Att detta regleras med att yrket undersköterska blir en skyddad yrkestitel ser vi positivt på.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55