Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi

Rapport

Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom formuleringarna i förslaget till den nationella biblioteksstrategin.

Publicerad

Förbundet vill betona skolbibliotekets roll för elevens lärande generellt och läsut­vecklingen i synnerhet. Skolbibliotekens betydelse för elevernas lärande har ökat sedan läroplanen uppdaterades 2018 och mer fokus hamnade på elevens språkut­veckling och digitala kompetens. Skolbiblioteket fått en tydlig koppling till skolans undervisning i styrdokumenten.

Lärarnas Riksförbund kan dessvärre konstatera att såväl tillgängligheten som kvaliteten på skolbiblioteken varierar (Se bland annat Skolinspektionens granskning från 2018, Skolbiblioteket som pedagogisk resurs.) Detta blir än allvarligare när skolbibliotekens koppling till elevernas digitala kompetens stärkts. Lärarnas undervisning kan både avlastas, kompletteras och förstärkas av ett väl fungerande bibliotek med rätt utbildad personal.

Om läroplanens skärpta skrivningar om kopplingen mellan undervisning och skolbibliotek ska få någon verklig effekt behöver definitionen av såväl tillgänglighet som kvalitet ses över. Detta bör vara ett uppdrag för Skolverket.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55