På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

KLIVA:s delbetänkande

Lärarnas Riksförbund är positivt inställd till stora delar av promemorian men anser att det är svårt att uppfylla den 23 timmars garanterade undervisnings­tiden, på grund av lärarbristen. Kompetensutvecklingsbehoven för lärare inom komvux är stora och förbundet välkomnar en kartläggning, men anser att även studie- och yrkesvägledare bör omfattas. Förbundet påpekar samtidigt att det saknas förslag för att göra det mer attraktivt att arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux. Det behövs också ett nationellt regelverk för att antagning av nya elever till sfi måste ske under ordnade former.

Publicerad

Förbundet tillstyrker att:

  • En sammanhållen utbildning för vissa nyanlända införs, men införandet av garanterad undervisningstid om 23 timmar måste ta lärarbristen i beaktande.
  • Att behoven av stöd från Skolverket när det gäller nyanländas lärande i vuxenutbildningen är stora. Förbundet är positiv till att en kartläggning av behoven genomförs.
  • Förslaget om att garanterad undervisningstid i kurs A och B inom SFI behålls.
  • Det finns behov att undersöka kvaliteten och omfattningen av studiehand­ledning, särskilt eftersom det nämns som ett viktigt inslag i den sammanhållna utbildningen. Förbundet tycker dock att speciallärares roll saknas i förslaget för stöd och insatser vid individanpassning.
  • Kompetensutvecklingsbehoven för lärare inom Komvux behöver kartläggas. Förbundet vill dock framföra att även studie- och yrkesvägledare bör omfattas av en sådan kartläggning och att vid satsningar av kompetensutveckling ska alltid behöriga lärare prioriteras framför obehöriga.
  • Statistiken gällande vuxenutbildning bör utvecklas. Det gäller inte minst för personalstatistik hos utbildningsanordnare som bedriver utbildning på entreprenad.

Förbundet vill framföra att:

  • Utredningen inte innehåller några avgörande förslag för att göra det mer attraktivt att arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen.
  • Antagning av nya elever inom SFI måste ske under ordnade former. Därför behöver man överväga ett nationellt regelverk som innebär att antagning av nya elever normalt bör ske vid fastställda tidpunkter.
  • Lärarnas Riksförbund anser att entreprenadsystemet måste fasas ut. De aktörer som formellt ansvarar för utbildningen, det vill säga de kommunala huvudmännen, är de som fullt ut ska utföra den utbildning man har ansvar för.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55