Förändring av ämnesplaner, programstruktur om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Skolverket, SKOLFS 2012:4

Det är viktigt att yrkesprogrammen är uppdaterade till sitt innehåll så att de motsvarar de kunskaper som de olika branscherna kräver.
Eleverna ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att kunna verka i den aktuella branschen idag och i den överblickbara framtiden.

I och med att ämnen organiseras om på hantverksprogrammet och att ett nytt ämne införs på naturbruksprogrammet kommer det att förändra behörigheten för lärare som undervisar på programmet.

Lärarnas Riksförbund kräver att de berörda lärarna ges möjlighet till fortbildning och ekonomisk ersättning. Fortbildning för yrkeslärare på sikt bör göras till en permanent del inom Lärarlyftet.