Möjlighet till betyg från årskurs 4

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har inget principiellt att invända mot att en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 genomförs vilket vi poängterat i tidigare remissvar som låg till grund för inrättandet av den befintliga försöksverksamheten.

Publicerad

Däremot anser förbundet att en försöksverksamhet måste vara utformad på ett sådant sätt att utvärdering går att göra enligt etablerad vetenskaplig metod för ändamålet.
Till att börja med handlar det om att staten måste besluta om ett rimligt urval av skolenheter som ska ingå i försöksverksamheten. Detta har inte gjorts. Istället sker ett slags frivilligt deltagande, vilket givetvis ger ett skevt underlag och omöjliggör att välgrundade slutsatser kan dras av försöket. Att därtill genomföra förändringar i den så kallade försöksverksamheten när ett år återstår gör det hela än mer komplicerat.

Lärarnas Riksförbund underkänner hela förfarandet kring den försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 som nu pågår. Den är inte seriöst utformad och det kommer inte att vara möjligt att dra några väl underbyggda slutsatser utifrån verksamheten. Förbundet menar att dylika experiment är till skada för själva sakfrågan – den om bedömning och betygsättning i grundskolan.Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55