Förslag till förändringar i statsbidragsförordningar om fortbildning för lärare (Lärarlyftet)

Promemoria

Förbundet tillstyrker den förändring som innebär att statsbidrag ska kunna lämnas för lärare som deltar i Lärarlyftet även om lärarna inte undervisar i de ämnen de fortbildar sig i. Det är en förändring som förbundet länge efterfrågat, då den nuvarande regleringen utgjort ett onödigt hinder i strävan att motverka lärarbristen.

Däremot anser förbundet att man bör överväga att ta bort de regleringar som anger att Skolverket ska ta särskild hänsyn till behovet av lärare i matematik, svenska som andraspråk samt speciallärare. Det är väl känt att det finns andra, mindre ämnen som riskerar att på sikt helt försvinna om lärarbristen inte åtgärdas, till exempel moderna språk. Det är centralt att medlen för Lärarlyftet, utan risk för insnävningar, kan utnyttjas för att motverka lärarbristen i alla ämnen, utifrån både huvudmannens behov och det nationella rekryteringsbehovet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55