Långtidsutredningen 2019

SOU 2019:65

Långtidsutredningen lyfter fram ett problemområde, nämligen den bristande likvärdigheten i den svenska grundskolan samt individuella bakgrundsfaktorers betydelse för elevprestationerna.

Då Långtidsutredningen inte lämnar några konkreta förslag på vad som bör ske kring de problem utredningen lyfter så föreslår Lärarns Riksförbund följande förslag för en mer likvärdig grundskola:

• Utredningen om en mer likvärdig grundskola, som presenteras i april 2020, bör skyndsamt omsättas i handling.

• Staten kommer att behöva ta över stora delar av finansieringen av grundskolan, i synnerhet hela undervisningskostnaden.

• Staten bör överväga att inrätta en ny skolform mellan grundskola och gymnasieskola, för elever som saknar gymnasiebehörighet.