Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

SOU 2019:64

En viktig princip för undervisningen i den svenska skolan är att den är fri från alla former av konfessionella inslag. Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta.

Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar riskerar elever som undervisas där att inte få möjlighet att utveckla de kunskaper de har rätt till.


Förbundet anser att granskningen av skolor och huvudmän med konfessionell inriktning måste stärkas. Den måste i större utsträckning bli proaktiv för att på så vis förebygga brister snarare än att slå ned på brister som redan finns.

Lärarnas Riksförbund anser att det krävs ett ökat statligt ansvar för skolväsendets dimensionering, lokalisering och etableringsrätt. Det måste förverkligas genom en ny statlig skolmyndighetsstruktur med regional närvaro (där Skolinspektionen ingår). Förbundet bedömer att en sådan reformering av skolmyndighetsstrukturen kommer att dämpa förekomsten av skolor som riskerar att inte leva upp till skollagens krav att bedriva en icke-konfessionell undervisning.

Läs mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen genom att klicka på länken nedan ”Läs remissvaret i sin helhet”.