Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna


Lärarutbildningarnas examensmål lider av ”stoffträngsel”. Om nytt innehåll ska tillföras examensmålen anser förbundet att det är principiellt angelägnare att prioritera sådant som stärker lärarnas praktiska undervisningskompetens, inte minst ämnesdidaktik och metodik.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att ett examensmål utvidgas i syfte att säkerställa kompetens om neuropsykiatriska svårigheter.

Däremot avstyrker vi förslagen om att ett nytt examensmål införs i syfte att säkerställa kompetens om sex och samlevnad samt förslaget om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lärarnas Riksförbund ifrågasätter bedömningen om att de föreslagna förändringarna ska kunna genomföras inom lärosätenas nuvarande anslag. Förbundet saknar även resonemang kring huruvida utbildningarnas längd kommer att påverkas. Förbundet vill även framhålla att även yrkesverksamma lärare kan komma att beröras, till exempel i egenskap av VFU-handledare. Dessa kommer, precis som lärarutbildarna, behöva viss fortbildning om att detta innehåll ingår och hur detta påverkar deras uppdrag.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55