Ändring i förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

(2020:115)

Coronapandemin har lagt en stor arbetsbörda på en redan tyngd lärarkår. Många av våra medlemmar har drabbats av ett tungt dubbelarbete med både undervisning i skolan samt distansundervisning. Regeringens ändring i förordningen riskerar att slå hårt mot lärarnas hälsa.

Lärarnas Riksförbund förstår regeringens ambition att öka tillgängligheten för skolans undervisning till alla elever, både hemmavarande elever och till de som närvarar i skolan. Förbundet tror dock inte att de föreslagna åtgärderna kommer att innebära att alla elever får all den undervisning de har rätt till.

Dubbelarbetet har till en början fungerat bra, men med stor press på lärarna och det är inte långsiktigt hållbart. Förbundet har varnat för att den höga arbetsbelastningen kommer att drabba lärares hälsa och att kvaliteten i undervisningen kommer att sjunka. Som det ser ut nu vet vi inte hur länge pandemin kommer att pågå, men vi måste förbereda oss på att den kan pågå under en lång tid.

Lärarnas Riksförbund menar att regeringen inte bör genomföra en förändring som befäster det oerhört betungande dubbelarbete som lärarna bedriver.

Regeringen måste överväga andra alternativ.