Språkcentrum för nationella minoritetsspråk


Förbundet anser att inrättande av ett språkcentrum för jiddisch och romani chib, som Institutet för språk och folkminnen föreslår i sin slutrapport, är ett nödvändigt bidrag till arbetet att återuppliva språken.

Förbundet tillstyrker förslaget och dess innehåll i sin helhet men vill betona att detta endast ska ses som en del av en bredare strategi, då det ensamt inte räcker för att vända utvecklingen för de nationella minoritetsspråken.