Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

SOU 2020:8

Lärarnas Riksförbund underkänner stora delar av utredningens förslag, då förbundet menar att förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen ligger på fel nivå. Utredningens förslag till strategi kommer inte leda till några kvalitets- eller kapacitetsförbättringar.

Förbundet anser att utredningens syn på välfärdsuppdragen är problematisk, då den håller fast i principen om effektiviseringskrav. Detta är i praktiken en omskrivning för fasta besparingskrav, oavsett ekonomiskt läge, vilket drabbar våra medlemmar hårt.

Utredningen föreslår åtgärder som ökad strategisk samverkan mellan kommuner, statligt stöd för sammanläggningar, en modern tappning av frikommunförsök, inrättande av en så kallad kommundelegation som ska kunna lämna fler förslag så kommunsektorns räddas från den kapacitetssvikt som allt mer gör sig gällande.

Detta resonemang och dessa mycket övergripande åtgärder kan Lärarnas Riksförbund inte skriva under på som en möjlig väg för skolan och vuxenutbildningen.

Förbundet beklagar att utredningen inte utnyttjat den möjlighet som direktivet öppnade för, nämligen att föreslå en ny ansvarsfördelning för vissa uppgifter i syfte att förbättra den kommunala kapaciteten. Det är alldeles uppenbart att skolan är ett för tungt uppdrag för de kommunala huvudmännen, och givet att inga huvudmannaskapsförändringar fick föreslås, borde utredningen ha övervägt att flytta finansieringsansvaret från kommunal till statlig nivå.

Skolan är en nationell angelägenhet, och oavsett om det råder kris eller inte är det Sveriges framtid det handlar om. Skolan måste därför prioriteras och inordnas på rätt nivå, det vill säga att staten tar det övergripande ansvaret.

Läs mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen genom att klicka på länken nedan ”Läs remissvaret i sin helhet”.