Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande


Lärarnas Riksförbund välkomnar att Valideringsdelegationen i sitt slutbetänkande försökt ta ett helhetsgrepp kring frågan om validering och lämnar förslag och bedömningar i syfte att skapa större enhetlighet och tydlighet på nationell systemnivå. Dagens situation med många aktörer som hanterar validering på olika sätt och med varierande ambitionsnivå behöver utan tvekan åtgärdas.

Här nedan redovisar vi några av Lärarnas Riksförbunds synpunkter på utredningens förslag och bedömningar. Vill du se alla punkter och kommentarer så klicka på länken nedan ”Läs remissvaret i sin helhet”.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker eller instämmer i:
• Att en ny gemensam definition av validering införs och författningsregleras.
• Att en ny förordning med generella bestämmelser om validering införs, men har vissa reservationer.
• Att forskningen om validering behöver utökas.
• Att rektor efter validering ska utfärda ett intyg.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:
• Att den föreslagna nya definitionen av validering ska finnas kvar i skollagen.
• Att rektor ska kunna ge betyget E efter en validering utan prövning.

Lärarnas Riksförbund anser:
• Att nödvändiga och långsiktiga ekonomiska resurser behöver tillföras högskolan och yrkeshögskolan för de ska kunna arbeta mer effektivt och kvalitativt med validering.
• Att behovet av så kallade etiska riktlinjerna för validering kan ifrågasättas.
• Att forskning om validering inte i framtiden får prioriteras på bekostnad av annan forskning inom det utbildningsvetenskapliga området.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55