Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärande


Lärarnas Riksförbund ställer sig generellt positivt till promemorians förslag och anser att det är bra att dessa förändringar kommer på plats. Däremot har förbundet vissa kritiska synpunkter när det gäller begrepp som föreslås liksom konsekvensavsnittet. I övrigt vill förbundet framhålla vikten av att det aviserade professionsprogrammet för lärare kommer på plats och blir väl utformat.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:
• Att det i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolans verksamhet.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:
• Att begreppet livslångt lärande införs i högskolelagen.

Lärarnas Riksförbund anser:
• Att det kan vara på sin plats att kontinuerligt följa upp hur den akademiska friheten fungerar i praktiken.

• Att begreppen fortbildning och vidareutbildning bör användas som begrepp i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas ansvar för till exempel yrkesverksammas lärares utveckling i yrket.

• Att ett nationellt professionsprogram måste komma på plats så att lärosätenas roll, bidrag och ansvar när det gäller fort- och vidareutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare tydliggörs.

• Att man kan ifrågasätta promemorians bedömning att lärosätenas förtydligade ansvar för fort- och vidareutbildning ska rymmas inom befintliga ekonomiska anslag. Staten behöver vara beredd att tillskjuta mer resurser för att exempelvis professionsprogrammet ska kunna leverera kvalitativ fortbildning.

Läs mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen genom att klicka på länken nedan ”Läs remissvaret i sin helhet”.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55