Förordning om skolenhetsregister


Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget gällande förordning om ett nytt allmänt skolenhetsregister. Förbundet instämmer att registret skyndsamt behöver upprättas och tillgängliggöras för myndigheter och enskilda.

Publicerad

Som många andra aktörer anser Lärarnas Riksförbund att den offentliga statistiken om svenska skolor åter måste bli just offentlig och tillgänglig. Förbundet har i en skrivelse till Utbildningsutskottet påpekat att en utredning gällande hur offentlighetsprincipen kan gälla även för fristående skolor genom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) behöver tillsättas.

Till dess att en sådan utredning presenterats, och statistiken återigen blir offentlig, anser förbundet att det nya registret måste innehålla uppgifter om skolenhetskoder så att registret kan kopplas samman med övrig statistik när denna åter tillgängliggörs.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55