Genomförandet av arbetsvillkorsdirektivet

Ds 2020:14

Förbundet ställer sig i huvudsak positivt till förslaget men anser att det behöver förstärkas på vissa punkter för att få relevans för svensk arbetsmarknad och motsvara syftet med arbetsvillkorsdirektivet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker:
• Att enhetlighet och likvärdigt skydd mellan olika grupper eftersträvats och att branschanpassningar genom kollektivavtal överlåts till arbetsmarknadens parter.
• Att informationsskyldigheten för arbetsgivare förstärks.
• Att hinder mot exklusivitetsrestriktioner, förbud mot missgynnande på grund av en parallell anställning, samt möjligheten att begära annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad införs.

Lärarnas Riksförbunds synpunkter på utredningens förslag:
• Den utbildning som arbetsgivare ska tillhandahålla och informera om riskerar med förslaget att ges en alltför snäv innebörd.
• Provanställdas villkor vid föräldraledighet och sjukledighet är inte förutsägbara i svensk rätt. Ett förtydligande i lag behövs.
• Behovsanställdas situation i Sverige behöver undersökas ytterligare. Förbundet efterlyser en analys som tar höjd för en arbetsmarknad i snabb förändring.

Skulle utvecklingen leda till ett ökande antal akademiker som är hänvisade till behovsanställningar för sin försörjning, riskerar det att få allvarliga konsekvenser för människors vilja att fullfölja högre utbildningar. Förbundet skulle vilja se att regeringen tar ställning till om det finns ett behov av att öka skyddet i syfte att balansera en sådan utveckling.

Om du klickar på ”Läs remissvaret i sin helhet” kan du läsa mer om vad Lärarnas Riksförbund anser om remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55