LAS-utredningen - En moderniserad arbetsrätt


Lärarnas Riksförbund kan konstatera att utredningens förslag innebär kraftiga försämringar för anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad och avstyrker därför kraftfullt utredningens förslag.

I en allt mer orolig omvärld och med en ökad press på den enskilde arbetstagaren är förbundet av den åsikten att anställningstryggheten snarare behöver stärkas och inte försvagas på svensk arbetsmarknad.

Lärarnas Riksförbund menar att föreslagna ändringar i turordningsreglerna och ändringarna i reglerna kring ogiltigförklaring sammantaget gör att arbetsgivare ges nya verktyg att kunna manövrera ut oönskade arbetstagare med stöd av ett regelverk som ska vara en skyddslagstiftning för den anställde och inte tvärtom. Anställningstryggheten utarmas i de situationer där arbetstagare behöver den som mest.

Lärarnas Riksförbund ser en stor fara för anställningstryggheten och rättssäkerheten för förbundets medlemmar om arbetsgivare mer frekvent kommer att säga upp personer som enligt arbetsgivaren av olika skäl inte presterar på topp hela tiden.

Förbundet ser också en fara i att medlemmar som upplevs som besvärliga och frispråkiga kommer att få ett svagare anställningsskydd i och med att förslaget riskerar att öppna upp för ett större mått av godtycke i samband med uppsägningar av personliga skäl även om kravet på saklig grund finns kvar. Detta kan i sin tur leda till en alltmer utbredd tystnadskultur inom skolan om personer som påtalar missförhållanden för arbetsgivaren riskerar sin anställning.

Läs mer om vad förbundet anser om remissen genom att klicka på ”Läs remissvaret i sin helhet”.