Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning


Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslaget att införa lämplighetsbedömning som behörighetskrav vid antagning till lärarutbildningarna. Däremot är det ett reformförslag som behöver justeras och ges mer tid innan det sjösätts, om det ska kunna fungera ett bra, likvärdigt och rättssäkert sätt.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslaget men bedömer att det kan behövas mer tid innan man sjösätter ett skarpt behörighetskrav med lämplighetsbedömning, inte minst för att utveckla gemensamma prov för samtliga lärosäten samt nödvändig infrastruktur för att genomförandet, för att det ska bli nationellt likvärdigt och rättssäkert för studenterna. Förbundet vill alltså, till skillnad mot förslaget i promemorian, att det ska ställas krav på samtliga statliga lärosäten med lärarutbildningen att tillämpa behörighetskravet, liksom att ett eller flera gemensamma prov ska tillämpas.

Förbundet ifrågasätter bland annat också promemorians bedömning att ökade kostnader på grund av lämplighetsbedömningar är en fråga för respektive lärosäte och att de ska finansieras genom omprioritering inom ramen för anslagen.

Regering och riksdag bör vidare tillskjuta extra resurser till lärosätena och UHR, så att lämplighetsbedömningarna inte riskerar ta resurser som lärosätena behöver för att stärka kvaliteten i utbildningarna, oavsett vilket förslag som blir verklighet.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55