Bygga, Bedöma, Betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper

SOU 2020:43

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. En förutsättning är dock att det genomförs på ett sådant sätt att utbildning och implementering för de berörda lärarna ges de resurser som krävs.

Publicerad

Dagens system med kurser skapar stress bland såväl lärare som elever och det tar inte heller tillräcklig hänsyn till den progression som är en central del av lärandet.

Att återinföra ett kompensatoriskt inslag i bedömning och betygssättning är ytterligare ett steg i rätt riktning då det ser till helheten vad gäller elevens kunskaper. Fokus i skolan måste bort från mätningshysterin tillbaka till undervisning följt av helhetsbedömning av elevers prestationer.

Förbundet tillstyrker att gränsen för E inte ska gå att kompensera. En fara med den kompensatoriska betygssättningen är dock att det spär på betygsinflationen.
Åtgärder måste vidtas för att minska betygsinflationen.

Förbundet avstyrker införande av Fx. Förbundet kan inte se att utredningens konstaterande att lärarna genom detta får en ”en mer nyanserad bild av kunskapsläget och därmed bättre anpassa undervisningen, både till den enskilde eleven och klassen i stort är ”hållbart”.

Klicka på nedanstående länk "Läs remissvaret i sin helhet" så kan du läsa Lärarnas Riksförbund synpunkter och vad vi anser om remissförslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55