Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

SOU 2020:33

Förbundet anser att gymnasieskolan och vuxenutbildningen är i behov av omfattande reformering vad gäller förutsättningarna för utbildningskvalitet och dimensionering. Förbundet kan konstatera att stora delar av utredningens förslag är bristfälliga och det fattas viktiga delar för att nå en sammanhållen, väl dimensionerad och effektiv gymnasieskola och vuxenutbildning. Staten behöver ta ett helhetsansvar för dimensioneringsarbetet och finansieringen.

Publicerad

Förbundet tolkar det som att utredaren valt att presentera förslag som i så liten utsträckning som möjligt ruckar på dagens ansvarsfördelning för gymnasieskola och vuxenutbildning för att undvika politiska låsningar. Det är synd, liksom att det är beklagligt att utredningen valt att inte involvera lärarprofessionen aktivt i framtagandet av förslagen.

Trots att en del förslag i utredningen går i rätt riktning kan förbundet konstatera att utredningen främst vill lappa och laga i ett system som i grunden inte fungerar, det vill säga att kommunerna fortsatt ska utgöra huvudaktören för såväl gymnasieskola som för vuxenutbildningen. Det kommunala självstyret har vägt tyngre än behovet av ökad likvärdighet och effektiv dimensionering.

Staten behöver nu gå vidare och etablera en regional myndighetsnivå, likt den som föreslås i utredningen om en mer likvärdig grundskola, och låta den regionala nivån ta ett övergripande ansvar för planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildning, både vad gäller utbildningsvägar och skolenheter. Staten måste också utreda vidare hur ett sektorsbidrag för de respektive skolformerna grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ska utformas och implementeras.

Klicka på nedanstående länk "Läs remissvaret i sin helhet" så kan du läsa hela remissvaret och vad Lärarnas Riksförbund anser och våra synpunkter på remissförslaget.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55