En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn


Så länge friskolor inte verkar under lika villkor med kommunala dito, bör allt från finansiering till inspektionsåtgärder vara anpassade till de skillnader som faktiskt finns.

Publicerad

Förbundet väljer att ta ställning till promemorians två huvudförslag, det vill säga förslaget om att ge inspektionen möjlighet att stänga kommunala skolor, liksom förslaget om en ny grund för den mest ingripande sanktionen.

Resonemanget om lika villkor mellan olika huvudmän är en bra och en riktig strävan, men det måste tillämpas konsekvent.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker bland annat att det ska vara möjligt att stänga kommunala gymnasieskolor med de motiveringar som framförs i förslaget.

Lärarnas Riksförbund föreslår att kommunala grundskolor med allvarliga missförhållanden, istället för stängning som mest ingripande sanktion, ska underläggas statlig tvångsförvaltning i sex månader.

Lärarnas Riksförbund anser att kontrollen över vuxenutbildningens kvalitet måste stärkas avsevärt. Därför bör staten överväga om liknande regleringar även bör införas för vuxenutbildningen och då även omfatta entreprenadverksamhet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55