Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation


Lärarnas Riksförbund anser att den offentliga statistiken om svenska skolor åter måste bli just offentlig och tillgänglig.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget gällande nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen.

I samband med tillgängliggörandet av statistiken den 1 juli 2021 anser förbundet att även retroaktiv statistik som i nuläget saknas åter görs tillgänglig.

I arbetet med den långsiktiga lösningen vill förbundet framföra att en utredning gällande hur offentlighetsprincipen kan gälla även för fristående skolor genom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen behöver tillsättas.
Detta har förbundet även påpekat i en skrivelse till Utbildningsutskottet.