Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråkFörbundet är i grunden positivt till många av utredningens förslag, men anser att de kan vara svåruppfyllda givet den redan ansträngda arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Lärarnas Riksförbund är i grunden positiva till majoriteten av de förslag som utredningen presenterar, men anser att förslagen till viss del är svåruppfyllda givet lärares och studie- och yrkesvägledares redan ansträngda arbetsmiljö. Därför är det extra viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare får rätt förutsättningar om förslagen genomförs.

Förbundet anser att utredningen i konsekvensutredningen beaktar många aspekter men missar konsekvenserna för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Utredningen innehåller inte några konkreta förslag som lockar fler utbildade lärare till yrket, utöver de förslag som gäller personer som saknar behörighet.

Om arbetsmiljön blir mer ansträngd än vad den är idag finns risk att lärare väljer att lämna yrket. Därför är det viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare får förutsättningar att kunna delta i fortbildning samtidigt som insatser behövs för att få fler studenter att utbilda sig till lärare och syv.

Klicka på länken ”Läs remissen i sin helhet” så kan du läsa mer om vad förbundet anser om remissen.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55