Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

SOU 2021:2

Lärares betygssättning i ordinarie kurser ska inte vara avgörande vad gäller ett svenskt medborgarskap.

n absolut förutsättning för att genomförda utbildningar i svenska och samhällskunskap ger förutsättningar att klara medborgarskapsprovet är att genomförda kurser harmoniserar med provet. Detta ansvar vilar på den myndighet som styr över innehåll i kurser och prov, som sannolikt blir Skolverket om detta genomförs.

Lärarnas Riksförbund anser att entreprenadsystemet inom vuxenutbildningen måste fasas ut för att säkerställa kvalitet. De aktörer som formellt ansvarar för utbildningen, det vill säga de kommunala huvudmännen, är de som fullt ut ska utföra den utbildning man har ansvar för.

Alla som ansöker om medborgarskap ska inte behöva genomgå medborgarskapsprovet då kompetens på annat håll ska kunna tillgodoräknas. Detta kan innebära en pressad situation för betygssättande lärare.En liknande, men långt värre problematik återfinns i den så kallade gymnasielagen. Där kan en lärares betygssättning avgöra om en individ får stanna i Sverige eller inte, det oacceptabla med detta har vi framfört vid ett flertal tillfällen. Betygsättning som kan få implikationer på något annat sätt än att visa vilka kunskaper eleven besitter ska inte existera i det svenska skolväsendet.

Ett sätt att undvika den problematik med medborgarskapsprovet, om det införs, blir obligatoriskt för alla som söker medborgarskap i Sverige oavsett hur de presterat på kurserna.