Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan


Lärarnas Riksförbund välkomnar vissa av promemorians förslag men konstaterar samtidigt att andra innebär sänkta krav och snabbspår, vilket inte kommer bidra till ökad status för lärarkåren utan snarare undergräva grundtanken med hela legitimationsreformen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund välkomnar vissa av förslagen i promemorian men kan tyvärr konstatera att de sammantaget inte kommer att bidra till högre kvalitet eller att vi får fler välutbildade lärare i skolan. Å ena sidan läggs ett antal förslag som har potential att bidra till bättre kvalitet i lärarutbildningen, å andra sidan läggs tyvärr också förslag som enligt förbundets uppfattning kommer bidra till ytterligare fragmentisering av lärarutbildningen och undergräva värdet av en lärarexamen och lärarlegitimation. Det riskerar till slut bara drabba Sveriges elever. Från politiskt håll behöver man nu stanna upp och fråga sig vilken typ av lärare Sverige ska utbilda, vilka kompetenser dessa behöver och hur man gör läraryrket mer attraktivt. Förbundets bestämda uppfattning är att sänkta krav och snabbspår i alla fall inte bidrar till ökad status för lärarkåren.

Lärarnas Riksförbund menar att det finns en annan väg att gå, om man menar allvar med att leva upp till de goda intentionerna i januariavtalets punkt 56 och inte samtidigt undergräva värdet av en lärarexamen. Istället för fler alternativa vägar till läraryrket krävs ett samlat och långsiktigt utbildningsalternativ för de som av uppenbara skäl inte behöver genomgå en ordinarie lärarutbildning. Ett sådant alternativ behöver värna kvalitet, värdet av en lärarexamen och inte undergräva de reguljära lärarprogrammens attraktivitet.

Det krävs också rejäla resursförstärkningar till lärarutbildning, utbildningsvetenskaplig forskning, studiestödssystemen och satsningar på samarbete som gynnar en bättre nationell likvärdighet när det gäller lärarutbildningen.

Klicka på länken ”Läs remissen i sin helhet” så kan du läsa mer om vad förbundet anser om remissen.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55