Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

SOU 2021:11

Lärarnas Riksförbunds hållning till utredningens övergripande förslag om satsningar på elevhälsan är att skolans kärnuppdrag, det vill säga undervisningen, måste prioriteras, bland annat när det gäller regleringar av lägstanivå. Det gäller både reguljär undervisning och undervisning i form av specialpedagogiska insatser. Först när de allvarligaste luckorna i dagens undervisningssystem är åtgärdade, bör elevhälsan regleras med en form av lägstanivå eller nyckeltal. Det handlar alltså om att använda skolans resurser rätt. Detta hindrar dock inte förbundet att ändå tillstyrka satsningarna på elevhälsan, men det får inte ske på undervisningens bekostnad.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker bland annat följande förslag:
• Att det ska finnas tillgång till speciallärare och specialpedagoger för elevhälsans specialpedagogiska insatser. Detta tillstyrkande är dock förbundet med ett antal förslag som handlar om att ta fram nyckeltal för speciallärare, samt att fler speciallärare behöver utbildas.
• Förslaget om nyckeltal för elevhälsan. Förbundet anser dock att förslaget är felprioriterat, då kvaliteten i undervisningen måste ges företräde. Därför lämnar förbundet också kompletterande förslag.

Lärarnas Riksförbund avstyrker följande:
• Att timplanen för särskolan ändras enligt utredningens förslag. Istället bör Skolverkets förslag på ny timplan genomföras.
• Att benämningen träningsskola tas bort. Benämningen är en möjlig garanti för elever som behöver läsa ämnestematiskt istället för ämnesvis.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55