Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska


SOU 2020:67

Publicerad

Förbundet anser att föräldrarnas anknytning till arbetsmarknaden är den avgörande faktorn som avgör om barn i särskilt behov av förskola skrivs in. Det är följaktligen där resurser bör satsas.

Förbundet tillstyrker följande utredningsförslag:
• Att kommunerna ska få i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan.
• Att kommuner ska kunna direktinskriva barn som är i behov av utveckling i det svenska språket (nyanlända barn).
• Att läslyftet i förskolan förlängs.

Förbundet avstyrker följande förslag:
• Att förskolan görs obligatorisk från fem års ålder.

Lärarnas Riksförbund anser att utbildningsväsendet är i behov av ett antal stora reformer. Då är det viktigt att prioritera var resurserna ska läggas för att de reformer som verkligen bedöms vara avgörande ska kunna implementeras med hög kvalitet.
Exempelvis förespråkar förbundet en ordentlig satsning på tioårig grundskola framför ytterligare resurser och reformer i förskolan. Grundskolan är obligatorisk och kursplanestyrd och förutsättningarna för kvalitet i undervisningen i denna skolform behöver stärkas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55