Skolbibliotek för bildning och utbildning


Skolbiblioteken spelar en viktig roll för elevernas lärande.

Det är glädjande att de flesta av de förbättringsförslag vad gäller skolbiblioteken som Lärarnas Riksförbund presenterade 2012 (Ny bibliotekslag Ds 2012:13) nu verkar kunna bli verklighet.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för elevernas lärande i allmänhet och för läsutvecklingen i synnerhet. Förbundet ställer sig därför bakom de föreslagna regleringarna av skolbibliotek bemannade med behörig personal.