Grundläggande behörighet och urval till universitet och högskolorLärarnas Riksförbund ser positivt på att en nationell myndighet tar fram nationella föreskrifter som definierar de ”nödvändiga kompetenser” (kunskaper och förmågor) som ska tillämpas av alla lärosäten vid bedömning av reell kompetens.

Publicerad

För legitimitetens, likvärdighetens och rättssäkerhetens skull är det enligt förbundet viktigt att föreskrifterna inte riskerar tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att kraven sänks jämfört med en gymnasieexamen

Lärarnas Riksförbund vill framhålla vikten av tillgång till god studie- och yrkesvägledning. Tillträdessystemet är redan i dag svåröverblickbart och tillgången på behöriga studie- och yrkesvägledare varierar tyvärr stort. Särskilda informationsinsatser kan därför behöva göras gentemot studie- och yrkesvägledare i berörda skol- och utbildningsformer. Förbundet vill också framhålla vikten av att UHR, i samarbete med Universitetskanslersämbetet, långsiktigt följer upp och utvärderar hur det går för de studenter som antas med stöd av de nya föreskrifterna, liksom hur likvärdig och kvalitativ lärosätenas tillämpning är.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55