Trygghet och studiero


Trygghet och studiero är en grundläggande förutsättning för att arbetet i skolan ska fungera på ett tillfredsställande sätt, såväl för lärare som för elever. Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i utredningen som gör det tydligare vilket arbete som måste göras för att skapa trygghet och studiero.

Lärares handlingsutrymme får inte vara otydligt när det gäller att förebygga och beivra otrygghet och dysfunktionella klassrumsklimat.

Det är dock viktigt att poängtera att fler och hårdare regler inte löser alla problem vad gäller trygghet och studiero. Grunden i arbetet i skolan är att läraren har arbetsförhållanden som gör att de hinner förbereda sig på ett gott sätt och ha tid att se och ha kontakt med alla elever. En bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero.

En fungerande elevhälsa är ett annat exempel på en del i helheten som måste fungera, om den inte gör det kommer hårdare regler inte att få någon större effekt.