Trygghet, omställning och anställningsskydd

Ds 2021:16, Ds 2021:17, Ds 2021:18

Lärarnas Riksförbund avvisar i grunden de förslagna förändringarna i LAS och menar att ett försvagat anställningsskydd för individen riskerar att försätta anställda som förhåller sig kritiska till verksamheten i en utsatt position. Försämringarna i anställningsskyddet vägs inte upp av föreslagna förändringar gällande omställning och ett nytt omställningsstudiestöd.

En tystnadskultur där anställda förväntas avstå från att yttra sig kritiskt om verksamheten har gradvis har uppstått inom såväl offentlig som privat skolverksamhet. Ett försvagat anställningsskydd riskerar tyvärr att förstärka denna utveckling.

De föreslagna ändringarna innebär att arbetsgivaren genom att använda sig av rätten till undantag i turordningen vid arbetsbristuppsägning och att anställningen inte består under pågående tvist lättare kan utmanövrera personer som upplevs som besvärliga eller onyttiga för verksamheten.

Lärarnas Riksförbund anser vidare att det är under all kritik att offentlig sektor inte har beretts möjlighet att delta i förhandlingarna mellan ”parterna på arbetsmarknaden”. De försämringar som föreslås i anställningsskyddet för förbundets medlemmar inte vägs upp av de förbättringar och förändringar som föreslås när det gäller omställning och ett nytt omställningsstudiestöd.

Klicka på ”Läs remissen i sin helhet” för att läsa mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter och kommentarer på utredningens förslag.