Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare


Lärarnas Riksförbund välkomnar att ett förslag till inrättande av ett professionsprogram för lärare lagts fram. Men förbundet vill med kraft framhålla att vissa centrala justeringar måste göras i förslaget och att en noggrann och lyhörd implementering av reformen gentemot lärarkåren måste göras.

Publicerad

Professionsprogrammet har, rätt konstruerat, potential att på allvar stärka läraryrkets attraktivitet genom bättre fortbildning, möjligheter till yrkesutveckling och karriär, bättre lönestruktur samt ökad professionell autonomi.

Lärarnas Riksförbund har i ett flertal rapporter och skrivelser lyft vikten av att lärare behöver en bättre fortbildning, möjligheter till utveckling och karriär, ett starkare eget inflytande över sin professionsutveckling och bättre lönestruktur. Vi kan konstatera att huvudmännen, trots flera statliga insatser, inte klarat av att leverera det som behövs. Därför behövs ett i grunden statligt system som ger alla lärare reella möjligheter att ta del av, utan att vara beroende av arbetsgivarens godtycke. Det är helt avgörande för att ett professionsprogram ska få den legitimitet och acceptans som dagens karriärstegssystem och lärarlönelyft till stor del saknar

Föreliggande promemoria innehåller flera bra och viktiga förslag, så som införandet av nya nationellt reglerade meriteringsnivåer, skarpa skrivningar i skollagen om lärares rätt till fortbildning i programmet, ett nytt nationellt råd för professioner i skolväsendet och att staten ska besluta om lärares meritering, inte arbetsgivarna. Samtidigt anser Lärarnas Riksförbund att regeringen behövt gå längre och lägga andra och i vissa delar skarpare förslag, till exempel när det gäller lärarkårens inflytande och antalet meriteringssteg.

I promemorian framhålls visserligen att det bör finnas utrymme för justeringar av professionsprogrammet längre fram men Lärarnas Riksförbund anser att man redan nu bör göra vissa viktiga förändringar.

Klicka på ”Läs remissen i sin helhet” för att läsa mer om Lärarnas Riksförbunds synpunkter och kommentarer på utredningens förslag.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55