En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

SOU 2022:2

Publicerad

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om att införa ett förstärkt straffrättsligt skydd för utbildningspersonal inom skolväsendet. Det är tyvärr alltför ofta som lärare hamnar i otrygga och hotfulla situationer i sin tjänsteutövning. Trakasserier, hot och våld har blivit en del av vardagen för många av förbundets medlemmar. Lärarnas Riksförbund tillstyrker således förslaget om att införa två nya gradindelade brott som ska ge ett skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner där bl.a. utbildningspersonal inom skolväsendet omfattas.

Utredningen föreslår att lagändringarna bör genomföras så snart som möjligt och att lagändringarna ska träda ikraft den 1 juli 2023. Lärarnas Riksförbund instämmer i att det är angeläget att de nya reglerna träder ikraft så fort som möjligt och ser gärna att ikraftträdandet kan ske tidigare än den 1 juli 2023.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55