Ett utökat skydd mot diskriminering

SOU 2021:94

Arbetstagares skydd mot trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man behöver förstärkas.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen föreslås ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utarbeta föreskrifter mot trakasserier och sexuella trakasserier utförda av tredje man.

Förbundet välkomnar även förslaget om att arbetsgivare ska vara skyldiga att bedriva aktiva åtgärder i syfte att förhindra alla former av trakasserier och sexuella trakasserier oberoende av vem som utför dem enligt diskrimineringslagen, men hade önskat ett mer långtgående förslag.

Ett aktivt åtgärdsarbete kan vara ett effektivt medel för att förebygga uppkomsten av trakasserier. För den arbetstagare som ändå utsätts, kan vikten av arbetsgivarens faktiska stöd i den uppkomna situationen, liksom påverkan av frånvaron av ett sådant stöd, inte nog understrykas.

All skollagsreglerad utbildning ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Det framgår av grundläggande bestämmelser i skollagen.

Enligt förbundets mening bör det råda en nolltolerans för våld, trakasserier och andra kränkningar inom skolan. En ömsesidig respekt för vars och ens integritet behöver upprätthållas till förmån för alla i skolan, barn, elever och skolans personal.

Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55