Ändring av Skolverkets föreskrifter om fjärrundervisning

SKOLFS 2021:28

Lärarnas Riksförbunds principiella uppfattning om ökad distans- och fjärrundervisning i den svenska skolan är att det är riskabelt.

Publicerad

Lärarbristen löses inte långsiktigt genom fjärrundervisning, det kan endast rejäla satsningar från stat och huvudmän på att öka läraryrkets attraktivitet göra. God undervisning bygger på det personliga mötet mellan lärare och elev.

Det finns sammanhang där fjärrundervisning kan vara ett alternativ, till exempel för att erbjuda elever olika studievägar med hög kvalité oavsett var i landet de befinner sig. Att undervisa eleverna på distans innebär delvis att andra omständigheter måste komma på plats. En sådan är storleken på gruppen som ska fjärrundervisas

Förbundet förstår att det är svårt att reglera klasstorlek med ett fast antal eller ett intervall så detta borde regleras i form av allmänna råd gällande klasstorlek utifrån skolform, till exempel storleken på en normalklass i årskurs 1. Om detta gjordes skulle delningstal kunna estimeras och vara styrande för det allmänna rådet att fjärrundervisning bör ha grupper som är hälften så stora som de i närundervisning.

Hybridundervisning måste uppmärksammas och regleras så att inte det blir verklighet i större skala innan kunskapen finns om vilka effekter den får för lärares arbetssituation och elevers lärande.

Utgångspunkten måste alltid vara undervisning av hög kvalité av lärare som har rätt förutsättningar för att genomföra detta. Formerna för detta avgörs av vad som på bästa sätt möjliggör för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55