Förslag till föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildningPublicerad

Lärarnas Riksförbund har tidigare kraftfullt avstyrkt genomförandet av den aktuella försöksverksamheten. De problem och farhågor som förbundet lyfte i svaret gällande behörighetskraven kvarstår efter genomläsning av denna remiss.

Förbundet har förståelse för att Universitets- och högskolerådet (UHR) är bundet av det uppdrag man fått och man behövt ha vissa utgångspunkter för arbetet. Grundproblemet ligger förstås i den av regeringen beslutade förordningen med bilagor. Men att UHR nu tagit fram föreskrifter där man väljer att, som en av utgångspunkterna för arbetet, ha promemorians skrivning om att en generös och flexibel syn på den tidigare examen i förhållande till skolans undervisningsämnen är olyckligt. Förbundet anser att konsekvensbeskrivningen åskådliggör det problematiska med synen på behörighet kopplat till försöksverksamheten. De exempel på krockar som redogörs för i konsekvensbeskrivningen illustrerar detta, även om det är positivt att UHR i några fall valt att utesluta vissa huvudområdesgrupper som bedömts vara till exempel för smala och specialiserade.

Lärarnas Riksförbund tvingas avslutningsvis konstatera att många av de som utexamineras från försöksverksamheten ofta kommer sakna vissa helt nödvändiga ämneskunskaper av relevans för berörda skolämnen, vilket i slutändan gör det svårt för dessa att kunna ge eleverna en god ämnesundervisning. Förbundets förhoppning är nu att de deltagande lärosätena genom gott samarbete kanske lyckas skademinimera i viss mån och finna en samsyn så att det åtminstone blir en så likvärdig och rättssäker bedömning som möjligt av den särskilda behörigheten, givet förutsättningarna.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55