Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

U2022/01678

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag om ett etableringsstopp. Ett eventuellt etableringsstopp påverkar dock inte de i dag verksamma skolorna med konfessionella inslag och det är därför mycket viktigt att de förslag till förändringar som återfinns i propositionen Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (2021/22:157) genomförs. Det innebär bland annat att befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning måste anmäla till Skolinspektionen att verksamheten är av konfessionell art. Förbundet är fortsatt kritiska till hur de föreslagna definitionerna av undervisning och utbildning ska utgöra ett fullgott stöd för när konfessionella inslag i skolan får existera, en kritik vi framförde i remissvaret på utredningen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) och som ovanstående proposition i huvudsak vilar på.

Bara för att ett relativt litet antal av Sveriges elever går i skolor med konfessionell inriktning får inte deras rätt till en likvärdig undervisning byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet äventyras.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55