Betyg och bedömning


Förbundet välkomnar att regleringen att läraren vid betygssättning ska beakta all tillgänglig information nu är på väg bort. Detta har skapat en ohållbar situation vid bedömning på grund av sent inlämnade uppgifter och ständiga omprov som lärarna har upplevt sig tvingade att ta med i bedömningen

Att läraren ska göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper ger ett mer rättvisande svar på vad eleven kan i ämnet än den nuvarande praktiken där en miss på ett kriterium kan påverka hela betyget. Detta är i linje med hur förbundet anser att betygssättning ska gå till. Förbundet efterlyser fortsatt åtgärder mot betygsinflationen. Den nya form av bedömning som blir en konsekvens av föreliggande förändringar kommer inte att motverka dessa tendenser, snarare kan den leda till ytterligare betygsinflation.

Fortbildning och kompetensutveckling är ett mycket eftersatt område för lärare.
Att bedöma och sätta betyg utgör den centrala delen av lärares myndighetsutövning vilket innebär att fortbildning inom detta område är centralt. Inte minst i samband med förändringar om hur bedömning ska ske.
Förbundet vill därför påpeka att huvudmannens roll och ansvar måste förtydligas.

Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55