Ändring i Skolverkets myndighetsinstruktion för att inrätta Rådet för professioner i skolväsendet

2015:1047

Publicerad

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet finner det anmärkningsvärt att så kort tid givits för att inkomma med synpunkter i en fråga av så avgörande betydelse för det kommande professionsprogrammet för lärare

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser att förslaget saknar tillräcklig konkretion vad gäller rådets arbetsuppgifter och mandat. Den föreslagna skrivningen riskerar enligt förbundens uppfattning ge utrymme för Skolverket att välja att smalna av rådets arbete och exempelvis inte beakta förslag till de kriterier för meritering som förbundet ser framför sig att rådet bör ta fram.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet avstyrker förslaget om ordförandeskapet för rådet. Enligt förbundens uppfattning är det oacceptabelt att ordförandeskapet innehas av en myndighetsföreträdare, vilket också går emot det förslag som remitterades förra året.

Det föreslås inte att Rådet för professioner i skolväsendet ska vara ett beslutsorgan men en reglering med liknande innebörd borde finnas även för detta organ. Annars riskerar rådet att bli alltför beroende av Skolverkets interna prioriteringar när det gäller resurstilldelning och bemanning, oavsett kommande särskilt regeringsuppdrag om rådet till Skolverket.

Klicka ”Läs remissvaret i sin helhet” för att läsa förbundets synpunkter och förslag på remissen.Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55