När kommer utredningen som lärarna verkligen efterfrågar?

Det alla tre utredningarna tyvärr missar är skarpa förslag som ger lärarna förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet så att eleverna kan nå kunskapskraven i större utsträckning

På kort tid har regeringen presenterat tre olika utredningar som utgår från januariavtalet och som alla berör samma fråga: Hur ska vi nå bättre kunskapsresultat i grundskolan som ger fler behöriga till gymnasieskolan? Jag har representerat Lärarnas Riksförbund i dessa utredningar och då föreslagit åtgärder som kan förbättra våra medlemmars förutsättningar att tillgodose elevernas behov och stärka skolans kunskapsuppdrag.

Den utredning som presenterades först, och kanske är den viktigaste heter Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven Länk till annan webbplats. innehåller bland annat ett förslag om ett tak för antal elever som olika yrkesgrupper som skolsköterskor och kuratorer inom elevhälsan ska ansvara för. Detta förslag har sin bakgrund i att utredningen kommit fram till att det är en alldeles för stor variation i kvalitet, ambitionsnivå och likvärdighet hos huvudmännen när det gäller elevhälsan. En så tydlig viljeinriktning och konkreta förslag på reglering är självklart mycket positiv, men det är underligt att man inte börjar med nyckeltal och reglering av skolans huvuduppdrag, det vill säga undervisningen. Det finns en risk att skolans kunskapsuppdrag nedprioriteras om vi börjar i fel ände. Elevhälsan behöver självklart också prioriteras men inte på bekostnad av skolans allra viktigaste uppdrag. Detta påpekar självfallet Lärarnas Riksförbund också i sitt remissvar till utredningen.

Nästa utredning som presenterats heter ”Kampen om tiden – mer tid till undervisning” Länk till annan webbplats.. I utredningen föreslås bland annat att elever i årskurs 4-9 ska erbjudas extra studietid, 2 timmar per vecka, för att kunna få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Förslaget innebär att lärare ansvarar för studietiden, men kan få viss hjälp av andra yrkesgrupper. Även detta förslag är märkligt, eftersom alla vet att den viktigaste faktorn för goda skolresultat är behöriga lärare. Dessutom finns det en stor risk att redan överbelastade lärare åläggs att utföra ännu en betungande arbetsuppgift. Ett förslag som skulle ge verklig effekt är att se till att alla elever får tidigt stöd av behöriga lärare och speciallärare så att den här typen av brandkårsutryckningar inte behövs.

”Ett förslag som skulle ge verklig effekt är att se till att alla elever får tidigt stöd av behöriga lärare och speciallärare så att den här typen av brandkårsutryckningar inte behövs.”

Sara Svanlund

Den sista utredningen som utbildningsminister Anna Ekström tagit emot är förslaget om ”En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan” Länk till annan webbplats.. Detta är ett förslag som vi i Lärarnas Riksförbund är positiva till och drivit länge. Det är bra att eleverna får tidig läs- och skrivinlärning och det är viktigt att redan tidigt kunna uppmärksamma elever som har svårigheter, så att de redan under de första skolåren kan få det stöd som behövs för kunna lägga grunden för sin kunskapsutveckling. I undersökningar vi har gjort ser vi tyvärr att så inte är fallet idag. Alldeles för många lärare berättar om att när de uppmärksammar skolledningen om elever i behov av stöd av en speciallärare får svaret att de ska försöka lite till med extra anpassningar. Orsaken till att det inte sätts in särskilt stöd är oftast att det saknas speciallärare och/eller saknas resurser till dessa.

Det alla tre utredningarna tyvärr missar är skarpa förslag som ger lärarna förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet så att eleverna kan nå kunskapskraven i större utsträckning. Jag vill bland annat se en begränsning för antal elever i undervisningsgrupperna, för att ge lärarna möjlighet att se och verkligen ha tid hjälpa alla elever. Det behövs också nyckeltal för högsta antal elever per lärare, speciallärare och specialpedagoger. När kommer det en utredning som presenterar sådana förslag?

Sara Svanlund
Andre vice förbundsordförande


Sara Svanlund

2:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla