Undervisningstid

Så tycker Lärarnas Riksförbund

Undervisning av god kvalitet skapas inte av sig själv, den behöver förberedas och efterarbetas. Tid som idag inte finns. Vi är på lärarnas sida – ge lärare mer tid!

Lärares undervisningstid måste bestämmas

Vi, Lärarnas Riksförbund, anser att lärares undervisningstid måste bestämmas. Till undervisningstiden ska kopplas tid för de undervisningsanknutna arbetsuppgifterna. En bestämd undervisningstid måste ha en fastställd tid till för- och efterarbete.

Undervisningstiden behöver bestämmas inför nytt verksamhetsår eller ny verksamhetsperiod så att lärare kan planera sitt arbete. För att lärare ska ges möjlighet till att prestera god kvalitet i undervisningen och för att alla lärare ska få en rimlig arbetsmiljö behöver även tid till för- och efterarbete fastställas. I de fall att ytterligare arbetsuppgifter tillkommer, såsom exempelvis vikarierande, så behöver andra arbetsuppgifter tas bort alternativt övertidsersättning utgå.

Över tid har arbetsbelastningen för lärare ökat

För 20 år sedan var undervisningstiden reglerad sen dess har undervisningstiden ökat med två timmar i veckan. Därför behöver vi bestämd undervisningstid.

Varje lektion kräver minst en timme för- och efterarbete, tycker vi på Lärarnas Riksförbund. Över hälften av lärarna har nästan ingen tid till förarbete innan lektionerna, och två av tre lärare har nästan ingen tid till efterarbete av lektionen.

”Den tunga arbetsbelastningen är en helt avgörande fråga att komma till rätta med. Därför kräver vi nu att lärares undervisningstid ska fastställas vid läsårets början och att det till varje undervisningstimme knyts tid till för- och efterarbete.”

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i yrkandet inför avtalsförhandlingarna om HÖK21

Lärarnas Riksförbund driver på för att

  • Alla lärare ska få den tid och de resurser som krävs för att ge eleverna bra undervisning.
  • Alla lärare ska ha en rimlig arbetsbelastning.
  • Lärares undervisningstid ska bestämmas.
  • Lärares undervisningstid måste ha en fastställd tid till för- och efterarbete.
  • Alla arbetsgivare ska följa upp arbetsbelastning, riskbedöma och genomföra åtgärder vid behov.
  • Att i de fall arbetsuppgifter tillförs så ska andra arbetsuppgifter tas bort eller övertidsersättning utgå.

Information och stödmaterial inom ämnet

Undervisningstid med mera varierar för olika tjänster

Undervisningstid med mera varierar för olika tjänster

Läs vår statistik på hur undervisningstid, klasstorlek, lärartäthet med mera varierar för olika tjänster. Som stöd för medlemmar.

Statistik kring undervisningstid
Din arbetstid

Din arbetstid

Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever att arbetsbördan är för hög och att det är svårt att hinna med. Kanske har du fått mer undervisni...

Läs mer
Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om saker som arbetsbelastning, stress och mö...

Läs mer
Kampanjer om lärares undervisningstid

Kampanjer om lärares undervisningstid

Här hittar du information om kampanjerna och de filmer som användes i sociala medier för att beskriva problemet och föreslå lösningarna.

Läs mer

Mer inom ämnet