LR Stud om arbetsmiljön

LR Stud vill understryka vikten av att alla lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha tillgång till en egen arbetsplats. Så är inte fallet i dag och det är oacceptabelt.

LR Stud vill även påvisa att arbetsmiljön måste präglas av att lärare och studie- och yrkesvägledare kan uppnå ett gott arbetsresultat. Det öppnar upp för individuella lösningar för varje enskild arbetstagare samt att ansvaret för arbetsmiljön hänskjuts till arbetsgivaren.

LR Studs åsikt är

  • att arbetsmiljön på skolan präglas av att både lärare, studie- och yrkesvägledare och elever kan uppnå ett gott arbetsresultat
  • att skolans arbetsorganisation måste utgå från lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas yrkesprofession
  • att klasstorleken ska, beroende på undervisningssituationen, regleras efter lärarens bedömning
  • att varje lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha tillgång till en egen arbetsplats på skolan för att kunna göra ett fullvärdigt arbete
  • att arbetsplatsen ska förläggas var helst läraren anser lämpligt beroende på arbetets art
  • att ny skolpersonal snarast efter anställning erbjuds utbildning i grundläggande olycksfallshantering
  • att alla lärare och studie- och yrkesvägledare i skolorna erbjuds fortbildning i olycksfallshantering minst vartannat år och att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
  • att antalet studie- och yrkesvägledare dimensioneras med hänsyn till antalet elever och inte av skolans ekonomiska förutsättningar.

Uppdaterad