LR Stud om högre utbildning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna i vårt samhälle och bidrar till dess utveckling. Varje individ, oberoende av sin ekonomiska bakgrund, ska kunna genomgå högre studier om individen så önskar och uppfyller de antagningskrav som ställs.

Det är av yttersta vikt att den högre utbildningen håller en hög kvalité. Lärare är den viktigaste faktorn när det kommer till säkerställandet av kvalité så därför är det viktigt att all undervisande personal innehar djupa kunskaper såväl i sina ämnen som i pedagogiken.

LR Studs åsikt är

 • att ersättning per helårsprestation i nuvarande resurstilldelningssystem förändras
 • att det skrivs in i högskoleförordningen att den högre utbildningen i Sverige ska vara avgiftsfri och att det även ska gälla för utländska studenter
 • att all personal som undervisar på universitet och högskola ska genomgå obligatorisk pedagogisk- didaktisk utbildning om minst 15 högskolepoäng
 • att alla studenter ska erbjudas kvalificerad studie- och yrkesvägledning under hela sin utbildning
 • att majoriteten av landets universitet och högskolor bör förbli statliga, därför är ytterligare ombildningar till stiftelsehögskolor icke önskvärda.

Antagningskrav

I strävan mot en likvärdig utbildning är det en självklarhet att det vid antagning till högskola och universitet ställs samma krav på de sökande. En student som väljer att läsa en viss inriktning ska uppfylla samma antagningskrav oavsett i vilken stad individen väljer att läsa.

I dag är antagningskraven inte desamma över hela landet, något som motverkar målet om likvärdighet. Lågt ställda krav vid antagning leder till att kraven på utbildningen blir låga. Utvecklingen går då åt motsatt håll mot vad ett mångfasetterat yrke som lärare och studie- och yrkesvägledare kräver. Högre krav garanterar en högre standard som i sin tur leder till en kunskapsrikare utbildning och behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare som klarar av sitt jobb.

Försöksverksamhet för lämplighetsprov håller på att utformas av Universitets- och Högskolerådet (UHR) på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten kommer att starta i Jönköping och i Växjö 2016 och färdigt förslag till regeringen ska vara färdigt 2018 . Det är viktigt att LR Stud har kontinuerlig kontakt med UHR under tiden som försöksverksamheten utformas och genomförs för att kunna påverka processen.

LR Studs åsikt är

 • att antagningskraven ska vara nationellt likvärdiga och ligga på en hög nivå
 • att antagningskraven varieras utefter den inriktning lärarstudenten söker till
 • att kursplanernas antagningskrav respekteras
 • att lämplighetsprov till lärar- och studie- och yrkesvägledarutbildningen ska testas och utredas
 • att det ska finnas flera vägar in i lärarutbildningen
 • att samtliga metoder som används för att validera reell kompetens är tydliga och förutsägbara
 • att ett gemensamt system för hur reell kompetens ska bedömas måste utvecklas centralt, t.ex. genom Universitet- och högskolerådet och att detta ska gälla samtliga högskolor/universitet i Sverige.

Forskning och forskningskompetens

I likhet med andra professioner och yrkesgrupper behöver lärare, studie- och yrkesvägledare, samt skolan som institution forskning. Syftet är att stärka studie- och yrkesvägledar- och lärarprofessionernas forskningsfält och därigenom professionen i sig själv. Studenter på lärarutbildningen kommer i kontakt med forskning och vetenskap under sin utbildningstid, och det är lärarutbildningen som ger studenterna möjlighet att införskaffa sig forskningsbehörighet.

LR Studs åsikt är

 • att resurser ska läggas på forskning inom didaktik, vägledning och utbildningsvetenskap
 • att lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter ska få en ökad kunskap om och möjlighet att gå forskarutbildningar, inom såväl ämnesområdet som det didaktiska och utbildningsvetenskapliga.

Uppdaterad