LR Stud om kompetensutveckling

För att göra det möjligt för eleverna att få goda baskunskaper måste lärarna ges möjlighet till regelbunden kompetensutveckling. Idag saknas det dessutom ett system för kompetensutveckling på nationell basis och därför kräver LR Stud att detta införs med professions­utvecklingsmatrisen som grund.

Kompetensutvecklingen ska beröra såväl ämnesstudier som pedagogisk fördjupning, för att skapa bättre förutsättningar för både lärare och elever.

Kompetensutveckling är en förutsättning för skolutveckling. Varje lärare ska ha en individuell utvecklingsplan och möjlighet till fortgående vidareutbildning på arbetsplatsen.

Det är även av yttersta vikt att studie- och yrkesvägledare ges möjlighet till regelbunden kompetensutveckling.

LR Studs åsikt är

  • att läraren ska ges kontinuerlig kvalificerad kompetensutveckling till gagn för sin undervisning och för att kunna växa i sitt yrke
  • att studie- och yrkesvägledare ska ges kontinuerlig kvalificerad kompetensutveckling till gagn för vägledning av elever och för att kunna växa i sitt yrke
  • att varje lärare och studie- och yrkesvägledare ska ha möjlighet att, med bibehållen lön, få fortbilda sig minst vart sjätte år
  • att varje anställd ska ha en kompetensutvecklingsplan som grundar sig på professionsutvecklingsmatrisen
  • att det skapas ett nationellt system för kompetensutveckling från Skolverket som grundar sig på professionsutvecklingsmatrisen
  • att ett kompetensutvecklingskonto ska införas
  • att universitet och högskolor ges resurser för kvalificerad kompetensutveckling för lärare och studie- och yrkesvägledare även efter avslutad examen
  • att all kompetensutveckling ska ske fortlöpande med professionsutvecklingsmatrisen som grund
  • att detta regleras i möjligaste mån i lag och/eller avtal
  • att kompetensutvecklingen ska utgå från den enskilde lärarens behov.

Uppdaterad