LR Stud om professionen

Tillsammans utbildar och vägleder lärare och studie- och yrkesvägledare Sveriges framtid och formar barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare. Skolan behöver goda förutsättningar och utan lärare och studie- och yrkesvägledare har skolan inga förutsättningar alls.

Därför tycker LR Stud:

 • att lärare och studie- och yrkesvägledare ska ges en god livslöneutveckling.
 • att lärare och studie- och yrkesvägledare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning under hela yrkeslivet.

Lärarprofessionen

Samhället har ett stort behov av en väl fungerande skola. Detta förutsätter att det finns
legitimerade lärare som ges tillräckligt med resurser för sin professionsutövning. För att värna om legitimationen är det viktigt att endast den som är behörig lärare får arbeta som lärare.

Lärare ska ha möjlighet att avancera i sin profession, kunna utvecklas och gå vidare i sin
karriär och tjänst. Det måste därför upprättas tydliga karriärsteg för lärare som möjliggör för läraren att ta sig vidare i sitt yrkesliv.

I nuläget kan vem som helst gå in och vikariera för en frånvarande lärare. Det är att
underminera lärarprofessionen och att göra undervisningen osäker. Det vore därför bättre att sätta in en behörig vikarie. En behörig vikarie måste ha påbörjat eller avslutat relevant utbildning för att få vikariera.

Därför tycker LR Stud:

 • att lärarlegitimation fortsatt endast ska ges till den som är behörig att undervisa.
 • att det ska finnas tydliga karriärsteg för lärare som möjliggör utveckling inom
  professionen.
 • att endast behöriga vikarier sätts in då ordinarie lärare är frånvarande.
 • att avgiften för utfärdandet av lärarlegitimationen ska tas bort.

Introduktionsperiod

Många nyexaminerade lärare upplever att arbetsbelastningen är ohållbar och väljer därför att lämna professionen efter några år. För att behålla de nya lärarna i professionen måste förutsättningarna för ett kvalificerat mentorskap förbättras. Det är även av stor vikt att den nyexaminerade till en början får färre undervisningstimmar för att kunna uppnå ett gott arbetsresultat och få tid tillsammans med sin mentor. Det är därmed extra viktigt att en sådan tjänstefördelning inte drabbar lönen.

Därför tycker LR Stud:

 • att nyexaminerade ska få en tjänstefördelning med färre undervisningstimmar, som inte drabbar lönen.
 • att alla nyexaminerade lärare ska garanteras en introduktionsperiod.
 • att mentorn ska få ett lönepåslag under mentorskapet vid introduktionsperioden.
 • att mentorskapet enbart ska innehas av legitimerade lärare som har genomgått en mentorskapsutbildning.
 • att mentorn och den nyexaminerade ska få del av tjänst avsatt till förmån för arbete i samband med introduktionsperioden.
 • att det ska tas fram nationella bestämmelser för hur introduktionsperiodens innehåll ska utformas.

Studie- och yrkesvägledarprofessionen

Alla elever har rätt till kontinuerlig vägledning av god kvalitet under hela sin utbildning. Detta förutsätter att det finns legitimerade studie- och yrkesvägledare som ges tillräckligt med resurser för sin professionsutövning.

Idag finns det ingen legitimation för studie- och yrkesvägledare. Det innebär att vem som helst kan arbeta som studie- och yrkesvägledare idag. Det måste det bli ändring på. Ett sätt att stärka studie- och yrkesvägledaryrkets status är att införa en legitimation som erhålls efter studie- och yrkesvägledarexamen.

Små deltidstjänster och splittrade arbetsplatser är vanligt förekommande inom
SYV-professionen. Detta är en ansvarslös inställning från arbetsgivare då det finns ett behov av tillräcklig vägledning i större utsträckning. Att erbjudas heltidsanställningar samt att försöka minska på tiden och ansträngningen som krävs för att pendla mellan olika arbetsplatser (både fysiskt och mentalt) är därför eftersträvansvärt.

Studie- och yrkesvägledare ska ha möjlighet att avancera i sin profession, kunna utvecklas och gå vidare i sin karriär och tjänst. Det måste därför upprättas tydliga karriärsteg för studie- och yrkesvägledare som möjliggör att ta sig vidare i sitt yrkesliv.

I nuläget kan vem som helst gå in och vikariera för en frånvarande studie- och yrkesvägledare. Det underminerar SYV-professionen. Det vore därför bättre att sätta in en behörig vikarie. En behörig vikarie måste ha påbörjat eller avslutat relevant utbildning.

Därför tycker LR Stud:

 • att det ska införas en legitimation för studie- och yrkesvägledare och att denna endast ges till behöriga studie- och yrkesvägledare.
 • att det ska finnas tydliga karriärsteg för studie- och yrkesvägledare som möjliggör
  utveckling inom professionen.
 • att en behörig vikarie ska sättas in då ordinarie studie- och yrkesvägledare är
  frånvarande.
 • att antalet elever per studie- och yrkesvägledare inte ska avgöras av skolans
  ekonomiska förutsättningar utan stå i rimlig proportion till arbetsbelastning.
 • att delade tjänster till det yttersta ska undvikas och att studie- och yrkesvägledare ska erbjudas heltidstjänster.
 • att skolans organisering av studie- och yrkesvägledning ska genomföras med ett tydligt syfte samt vara mätbar och ingå i skolans kvalitetsarbete.
 • att nyexaminerade studie- och yrkesvägledare garanteras en överlämningsperiod vid tillträde av ny tjänst.

Uppdaterad