LR Stud om skolan

Skolan är en angelägenhet för oss alla. Kunskap är makt och i ett demokratiskt samhälle fyller därför skolan en avgörande funktion när det gäller att ge varje människa de kunskaper och färdigheter som behövs.

Kunskap är makt och i ett demokratiskt samhälle fyller skolan en avgörande funktion när det kommer till att ge varje människa de kunskaper och färdigheter som hen behöver. Skolan är en allmän välfärdsfråga och hur det går för Sveriges framtida välfärd beror i mångt och mycket på vilken utbildning, kunskap och kompetens som dagens barn och morgondagens vuxna erhåller.

Elevens behov och intressen ska alltid tas hänsyn till. Verksamheten i den svenska skolan
måste därför utgå ifrån varje elevs enskilda intressen och behov. För att elevens intressen och behov ska kunna tillgodoses krävs det att skolan har alla de resurser som skolan behöver för att kunna bedriva en fullgod verksamhet. Det förutsätter att studie- och yrkesvägledarna har tid för varje elev, har en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbörda samt att personaltäthet bör regleras efter behov på respektive skola.

Därför tycker LR Stud:

 • att det kommunala huvudmannaskapet för samtliga skolformer ska ersättas med ett statligt huvudmannaskap.
 • att det fria skolvalet ska reformeras.
 • att undervisning ska bedrivas av legitimerade lärare.
 • att studie- och yrkesvägledning endast ska bedrivas av legitimerade studie- och
  yrkesvägledare.
 • att en statlig läromedelsinspektion ska återinföras.
 • att konfessionella skolor ska förbjudas.
 • att rektorer ska ha genomgått en lärarutbildning eller en studie- och
  yrkesvägledarutbildning såväl som en rektorsutbildning innan anställning.

Skolans uppgift

Skolan har ett stort uppdrag och ska vara förberedande för ett livslångt lärande och utifrån det bedriva en undervisning som stärker eleverna i deras självständiga tänkande. Skolan måste ta sitt ansvar vad gäller kontakter med näringsliv, yrkesliv och internationalisering men det är främst elevens kunskapsinhämtning och utveckling som ska vara i centrum. Skolan ska dessutom värna om elevernas hälsa och ett liv i rörelse.
För att sätta elevens kunskapsinhämtning i fokus är det viktigt att all undervisning har ett starkt fundament i vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och professionell kompetens.

Varje elev ska garanteras kontinuerlig studie- och yrkesvägledning för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val och utvecklas till självständiga tänkare.

Därför tycker LR Stud:

 • att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och
  professionell kompetens.
 • att varje elev ska garanteras kontinuerlig studie- och yrkesvägledning.

Friskolor och undervisning på entreprenad

Fokus inom utbildningen ska vara elevernas rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. När privata aktörer går in i skolverksamheten kan dock andra intressen än en god utbildning ta vid. Utbildningen ska vara gratis för varje elev och därför är den offentliga finansieringen viktig. Den offentliga finansieringen ska läggas på elevernas utbildning och får aldrig tas ut som vinst av privata aktörer.

Så länge friskolesystemet existerar ska friskolor ha samma förutsättningar och möta samma krav som kommunala skolor.

Därför tycker LR Stud:

 • att friskolorna ska återinvestera all vinst i verksamheten.
 • att friskolor ska följa samma lagar och förordningar som den kommunala skolan.
 • att aktie- och riskkapitalbolag ska förbjudas som bolagsform för friskolor.
 • att konfessionella friskolor ska förbjudas.

Uppdaterad