LR Stud om studiestöd

Ett samhälle som har en hög andel välutbildad befolkning leder till en starkare tillväxt och trygghet för landet. Ett litet land som Sverige behöver en välutbildad befolkning och då är det självklart att samhället även ska bidra till möjligheten att studera vid universitet och högskola. Detta görs genom ett generöst studiestödssystem med bra villkor.

Återbetalning

Sett till den lön en nyexaminerad lärare eller studie- och yrkesvägledare har, är det svårt att betala tillbaka mellan fem och sju procent av bruttoinkomsten på studielånet. Det är därför av stor vikt att återbetalningen av de tagna lånen blir så attraktiva som möjligt.

LR Studs åsikt är

 • att studielånen ska vara räntebefriade under studietiden
 • att man bör ha två års betalningsfrihet efter studietiden.

Inkomstprövning och fribelopp

Fribeloppet kallas den inkomst en studerande får ha utan att studiemedlen reduceras. Om en student väljer att arbeta vid sidan av studierna ska hen inte straffas för detta.

LR Studs åsikt är

 • att fribeloppsgränsen bör slopas helt
 • att pengar som förtjänats under icke-studiemedelsberättigande dagar och lov inte bör räknas med i fribeloppet
 • att så länge fribeloppsgränsen finns kvar, ska en eventuell reducering endast beröra lånedelen
 • att så länge fribeloppsgränsen finns kvar, ska inkomstprövningen baseras på helåret

Studiestödets belopp per månad

Studiestödets totala belopp måste uppräknas mot konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för prisutveckling, och vara hundra procent. Sker inte denna uppräkning riskerar studenternas ekonomi att urholkas över tiden gentemot samhällets övriga grupper.

LR Studs åsikt är

 • att totalbeloppets storlek ska vara så stort att samtliga studenter, oavsett försörjningsbörda, får en skälig levnadssituation
 • att totalbeloppets storlek ska uppräknas med 100% av KPI
 • att studietiden ska vara pensionsgrundande med studiemedlet som riktmärke
 • att studietiden ska vara sjukpenningsgrundande (SGI)

Bidrag och tilläggslån

Studerande som är 25 år eller äldre ska oavsett utbildningsnivå ha möjlighet att under vissa förutsättningar få ett tilläggslån. Det ska finnas möjlighet till ytterligare tilläggslån för vissa angelägna merkostnader. Exempel på detta är merkostnader i samband med långa resvägar till och från universitet/högskola där man bedriver sina studier, högre försörjningsbörda, t.ex. studenter med barn, utlandsstudier och inköp av dyrare studiematerial såsom musikinstrument.

LR Studs åsikt är

 • att bidragsdelens andel av det totala studiemedelsbeloppet ska vara minst 50 %
 • att det ska finnas möjlighet för studenterna att ta ett tilläggslån för merkostnader i samband med studier
 • att tilläggslånet ska kunna sökas för hela studietiden
 • att tilläggslånet ska kunna betalas ut i en klumpsumma
 • att ett inkomstrelaterat tilläggslån ska gälla för alla.

Studiestödstid

Studiemedel beräknas för varje vecka som den studerande deltar i utbildning. Ett studieår bör på samma sätt som i nuvarande system anses motsvara 40 veckors heltidsstudier. Studiemedel ska kunna ges under en viss längsta tid uttryckt i antal veckor vid heltidsstudier. För att stå i linje med en vision om ett livslångt lärande bör dock denna längsta tid vara generöst tilltagen.

LR Studs åsikt är

 • att begränsningen av rätten till studiestöd inte bör vara mindre än 300 veckor
 • att dispensreglerna ska vara generösa

Studiestödets premisser

Studiebidrag och studielån får idag lämnas t.o.m. det kalenderår då den studerande fyller 50 år, med en successiv begränsning från och med det kalenderår då den studerande fyller 41 år. LR Stud menar dock att det är diskriminerande att förkorta studietiden bara för att individen uppnått en viss ålder. Det livslånga lärandet upphör inte vid fyllda 50 år.

LR Studs åsikt är

 • att det inte ska finnas några åldersdiskriminerande inslag i studiemedelssystemet
 • att all diskriminering inom socialförsäkringssystemet som berör studenterna ska upphöra
 • att förutsättningarna för att kombinera studier med föräldraskap förbättras
 • att systemet för studiemedel för utlandsstudier ska vara generöst.

Uppdaterad